Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne

1. 1 Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.aromatycznapracownia.pl prowadzony jest przez Paulinę Teterycz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą GEO ART Paulina Teterycz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres zarejestrowanej działalności: ul. Plac Niepodległości 4, 59-500 Złotoryja, NIP 6941614080, REGON 021067717, adres poczty elektronicznej: kontakt@aromatycznapracownia.pl, adres zwrotów: GEO ART Paulina Teterycz, ul. Plac Niepodległości 4, 59-500 Złotoryja

1.2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego (w zakładce „Polityka Prywatności”). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:

1.4.1 DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień roboczy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2 FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta.

1.4.3 FORMULARZ ZAMÓWIENIA – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności za zamówienie.

1.4.4 KLIENT / USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą.

1.4.5 KODEKS CYWILNY – ustawa kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6 KONTO – usługa elektroniczna oznaczona indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez usługobiorcę; zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.

1.4.7 NEWSLETTER – usługa elektroniczna dystrybucyjna świadczona przez usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym i stacjonarnym.

1.4.8 PRODUKT – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

1.4.9 REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego www.aromatycznapracownia.pl

1.4.10 SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.aromatycznapracownia.pl

1.4.11 SPRZEDAWCA / USŁUGODAWCA – Jerzy Teterycz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą GEO ART Paulina Teterycz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres do doręczeń: GEO ART Paulina Teterycz, ul. Plac Niepodległości 4, 59-500 Złotoryja, NIP 6941614080, REGON 021067717, adres poczty elektronicznej: kontakt@aromatycznapracownia.pl, adres zwrotów: GEO ART Paulina Teterycz ul. Plac Niepodległości 4, 59-500 Złotoryja

1.4.12 UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.4.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (dz. U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami.)

1.4.16 ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.

2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

2.1. W sklepie internetowym www.aromatycznapracownia.pl dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto, formularz zamówienia, newsletter.

2.2. Konto – korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez usługobiorcę:

2.2.1. Wypełnieniu formularza rejestracji

2.2.2. Kliknięciu pola „załóż konto”

2.2.3. Potwierdzeniu chęci utworzenia konta przez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

2.2.4. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.3. Usługa elektroniczna „KONTO” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia konta (rezygnacji z konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@aromatycznapracownia.pl, adres zwrotów: GEO ART Paulina Teterycz ul. Plac Niepodległości 4, 59-500 Złotoryja

2.4. Formularza zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:

2.4.1. Po wypełnieniu formularza zamówienia

2.4.2. Po kliknięciu na stronie sklepu internetowego i wypełnieniu formularza zamówienia pola „KUPUJĘ I PŁACĘ” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: produkty, ilość produktów, miejsce i sposób dostawy produktów, sposób płatności. W przypadku klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy i numeru NIP.

2.5. Usługa elektroniczna „FORMULARZ ZAMÓWIENIA” świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez usługobiorcę.

2.6. NEWSLETTER korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Dołącz do naszego aromatycznego świata!” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Usługa elektroniczna „NEWSLETTER” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny wypisania się z newslettera (rezygnacji z newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@aromatycznapracownia.pl lub też pisemnie na adres: GEO ART Paulina Teterycz, ul. Plac Niepodległości 4, 59-500 Złotoryja

2.7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa: mozilla firefox wersja 17.0 i wyższej lub internet explorer w wersji 10.0 i wyższej, opera w wersji 12.0 i wyższej, google chrome w wersji 23.0 i wyższej, safari w wersji 5.0 i wyższej; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi javascript.

2.8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Tryb postępowania reklamacyjnego:

3.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji produktu, która została wskazana w pkt. 6 regulaminu) usługobiorca może składać na przykład:

3.1.1. Pisemnie na adres: GEO ART Paulina Teterycz, ul. Plac Niepodległości 4, 59-500 Złotoryja

3.1.2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@aromatycznapracownia.pl

3.2. Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji:

3.2.1. Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości.

3.2.2. Żądania Usługobiorcy.

3.2.3. Danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3.2.4. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.2.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

4. Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2. Regulaminu

4.2. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, klient jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.

4.3. Procedura zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym za pomocą formularza zamówień:

4.3.1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 regulaminu.

4.3.2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

4.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez: udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego oraz przesłanie klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2 regulaminu. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego sprzedawcy.

5. Sposoby i terminy płatności za produkt

5.1. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

5.1.1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym

5.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy:

Nest Bank

Nr rachunku: 83 1870 1045 2078 1073 8934 0001 

5.1.3. Płatność poprzez system płatności online PayU.

5.1.3.1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A.

5.1.3.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu www.payu.pl

5.1.3.3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

5.1.3.3.1. PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, w całości wypłacony.

5.1.3.4. Dostępne formy płatności:

– visa

– visa electron

– mastercard

– mastercard electron

– maestro

5.2. Termin płatności:

5.2.1. W przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

5.2.2. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.

5.2.3. W przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznych czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania płatności na koncie.

5.2.4. W przypadku wyboru przez klienta płatności gotówką przy odbiorze przesyłki klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5.3. Zwrot środków:

5.3.1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta drogą internetową (przelew, PayU) sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy zgodnie z wybraną metodą płatności kupującego w terminie 7 dni roboczych.

6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6.1. Dostawa produktów dostępna jest na terytorium rzeczypospolitej polskiej oraz poza jej granicami.

6.2. Dostawa produktów do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce DOSTAWA oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się z umową sprzedaży.

6.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

6.4. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:

6.4.1. Przesyłka pocztowa ( Poczta Polska)

6.4.2. Przesyłka kurierska (DHL)

6.4.3. Paczkomat (InPost)

6.4.4. Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym (GEO ART Paulina Teterycz, ul. Plac Niepodległości 4, 59-500 Złotoryja)

6.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 10 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się w następujący sposób:

6.5.1. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.

6.5.2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności gotówką – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

6.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
6.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
6.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.7. Odbierając zamówienie klient zobowiązany jest do okazania osobie wydającej towar numeru zamówienia. Ten numer umożliwia również odbiór zamówienia przez inną, wskazaną przez klienta osobę.

6.8. W chwili odbioru zamówienia klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności zamówienia towarów ze skompletowanym zamówieniem oraz poinformowanie osoby wydającej o ewentualnych niezgodnościach.

6.9. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru osobistego zamówienia w formularzu odbiorów osobistych.

6.9.1. Podpis złożony w formularzu jest jednoznaczny z odbiorem zamówienia i potwierdzeniem przez klienta, że przebiegło ono zgodnie ze złożoną przez niego dyspozycją. Po odbiorze zamówienia reklamacje związane z realizacją zamówienia nie będą uznawane.

7. Reklamacja produktu

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym. Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązany z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.)

7.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wady produktu oraz uprawnień klienta są określone w zakładce „ZWROTY I REKLAMACJE”

7.3. Reklamacja może zostać złożona przez klienta:

7.3.1. Pisemnie z załączonym dowodem zakupu na adres: GEO ART Paulina Teterycz, ul. Plac Niepodległości 4, 59-500 Złotoryja

-7.3.2. Osobiście (z dowodem zakupu) w sklepie stacjonarnym GEO ART Paulina Teterycz, ul. Plac Niepodległości 4, 59-500 Złotoryja

7.4. Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji:

7.4.1. Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady

7.4.2. Żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży

7.4.3. Danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę.

7.5. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.6. Do opisu reklamacji zaleca się dołączenie paragonu lub innego dowodu zakupu

7.7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7.8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć produkt wadliwy na adres: GEO ART Paulina Teterycz, ul. Plac Niepodległości 4, 59-500 Złotoryja

7.9. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione, klient obowiązany jest udostępnić produkt sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.

7.10. Formularz reklamacyjny w formie pdf do pobrania >>pobierz

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi urzędu ochrony konkurencji i konsumentów:

http://uokik.gov.pl/spory_konsumencke.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

8.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego po lubowania sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. O inspekcji handlowej (dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) Z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. W sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (dz.u. 2001, nr 113, poz. 1214)

8.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. O inspekcji handlowej (dz. U. 2001 nr 4 poz 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem a sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej.

8.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem a sprzedawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja konsumentów, stowarzyszenie konsumentów polskich). Porady udzielna są przez federację konsumentów pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentów.pl oraz przez stowarzyszenie konsumentów polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

9. Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku)

9.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny. Z możliwości odstąpienia od umowy wyłączone są produkty o krótkich terminach przydatności do zużycia (półkule kąpielowe) oraz te, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9.2. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie klientom będącym osobami fizycznymi.

9.3. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

9.4. Aby odstąpić od umowy konsument może skorzystać z przygotowanego wzoru >>pobierz lub napisać oświadczenie osobiście i złożyć je:

9.4.1. Pisemnie na adres: GEO ART Paulina Teterycz, ul. Plac Niepodległości 4, 59-500 Złotoryja

9.4.2. Skanem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@aromatycznapracownia.pl

9.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się wówczas za niezawartą.

9.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić sprzedawcy produkt wraz z paragonem lub innym dowodem zakupu

9.7. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

9.8. Konsument może zwrócić produkt na adres: GEO ART Paulina Teterycz, ul. Plac Niepodległości 4, 59-500 Złotoryja

9.9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu.

9.10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument.

9.11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.12. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

9.12.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

10.1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie klientów i usługobiorców nie będących konsumentami.

10.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.

10.3. W wypadku klientów niebędących konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży

10.4. Z chwilą wydania przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.5. W razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.6. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

10.7. W przypadku usługobiorców niebędących konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10.8. Odpowiedzialność usługodawcy w stosunku do usługobiorcy niebędącego konsumentem bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do usługobiorcy niebędącego konsumentem.

10.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

11. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

11.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
11.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
11.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
11.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
11.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
11.4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:
11.4.1. Pisemnie na adres: GEO ART Paulina Teterycz, ul. Plac Niepodległości 4, 59-500 Złotoryja
11.4.2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@aromatycznapracownia.pl
11.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

12.2. Wszystkie dane umieszczone w sklepie internetowym www.aromatycznapracownia.pl w postaci zdjęć produktów, opisów, schematów, wykresów jak również projekt grafiki sklepu internetowego objęte są prawami autorskimi, które posiada firma GEO ART Paulina Teterycz oraz firmy dostarczające produkty do oferty sklepu internetowego sprzedawcy. Obowiązuje zakaz kopiowania i posługiwania się w/w elementami bez wcześniejszego poinformowania firmy GEO ART Paulina Teterycz i uzyskania w odpowiedzi zgody na używanie ich. W przypadku naruszenia praw łamiący zastrzeżenia zostanie poinformowany o konieczności zaniechania używania tych elementów. W przypadku braku reakcji ze skutkiem pozytywnym na rzecz firmy GEO ART Paulina Teterycz będą miały skutek przepisy prawa jak również przekazanie sprawy właściwemu organowi sądowemu.

12.3. Zmiana regulaminu:

12.3.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, tzn. Zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.

12.3.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. Świadczenie usługi elektronicznej – konto) zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 [1] kodeksu cywilnego, to jest: usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

12.3.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

12.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (dz. U. 2000 nr 22, poz 271 ze zm.) Oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 z klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

13. Wzór formularza odstąpienia od umowy

13.1. Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Adresat:

GEO ART Paulina Teterycz, ul. Plac Niepodległości 4, 59-500 Złotoryja, KONTAKT@aromatycznapracownia.pl

Ja (*) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*)

Data zawarcia umowy (*)/ odbioru (*)

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

Podpis konsumenta

Data

(*) niepotrzebne skreślić

1. Formularz reklamacyjny

>> pobierz

2. Formularz odstąpienia od umowy

>> pobierz